Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar Bersama-sama. Di madrasah diniyah materi lebih terstruktur dan berjenjang. Dengan materi keagamaan yang lengkap di madrasah diniyah, maka memungkinkan siswa dapat menguasai imu-ilmu agama dengan lebih baik

Madrasah Diniyah menjadi lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan

 

03 Juni 2020

Share this entry